K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Bip.cstr.pl
Bip.cstr.pl
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej -  www.bip.cstr.pl .

  Data publikacji strony internetowej: 2016-02-15.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  – niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  – część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

  Wyłączenia:
  – część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
  Strona podmiotowa BIP Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie posiadają następujące ułatwienia:
  – podwyższony kontrast (czarne tło, białe i pomarańczowe litery),
  – możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  – mapa strony,
  – focus wokół elementów nawigacyjnych,
  – standardowe skróty klawiaturowe.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szaro, informatyk@cstr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2768563. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek, w którym mieści się strzyżowski Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie położony jest przy ul. Polnej 1.

  Do budynku prowadzi siedem wejść:
  - trzy z nich od strony ulicy – Polnej, z czego jedno z posiada podjazd dla osób na wózku;
  - kolejne dwa wejścia mieszczą się od strony drogi pożarowej;
  - piąte wejście znajduje się z tyłu budynku;
  - szóste i siódme wejście od strony parkingu dla pracowników.

  W budynku posiadamy windę, podnośnik transportowo-kąpielowy, dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na parterze i na 1 piętrze. Nie posiadamy udogodnień w postaci informacji głosowych. Korytarze i schody w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

  Przed budynkiem mamy wyznaczone i oznakowane 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie dopuszcza prawu wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem, jedynie do pomieszczeń ogólnodostępnych.

  Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Szaro
  Publikacja dnia: 30.03.2021
  Podpisał: Krzysztof Szaro
  Dokument z dnia: 30.03.2021
  Dokument oglądany razy: 4789
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie